Svatební salon Karen Ostrava

Svatební přípravy se neskládají jen z příjemného vybírání šatů, nebo prstýnků. Jde i o velice důležité právní záležitosti, které by nikdo neměl podcenit a měli byste jim věnovat náležitou pozornost a čas. Zamotat se do toho je velmi snadné, proto přinášíme informace, jak se ve svatebním kolotoči vyznat bez problému.

Právní akt a pojetí uzavření manželství
Manželství spadá do rodinného práva. Jedná se o trvalé společenství muže a ženy, jehož hlavním cílem je založení rodiny a řádná výchova dětí. Takovýto vztah vzniká na naprosté dobrovolnosti a rovnoprávnosti obou snoubenců.
Muž a žena mají stejná práva, povinnosti a postavení. Jsou povinni spolu žít, být si věrní, pomáhat si, společně pečovat o děti a vytvářet jim zdravé rodinné prostředí plné lásky. Dále musí vést společně domácnost, rozhodovat o potřebách rodiny a pečovat o ni.

Manželství se uzavírá svobodným souhlasem muže a ženy, které musí být vyřčeno a podepsáno před obecním úřadem, pověřeným vést matriky, popřípadě úřadem, který plní jeho funkci, nebo před orgánem církve či náboženské společnosti, oprávněné k tomu zvláštním předpisem. Prohlášení je vyřčeno veřejně za přítomnosti dvou svědků. Oba partneři mají předem poznat navzájem své charakterové vlastnosti a svůj zdravotní stav, aby mohli založit manželství, které splní svůj účel.

Příjmení
Nejpozději v okamžiku uzavírání manželství musí oba snoubenci před matričním úřadem či církvi prohlásit, jaké příjmení zvolili pro svůj budoucí život. Pokud si ponechávají svá dosavadní příjmení, prohlásí, které z jejich příjmení budou používat u společných dětí. Zvolí-li snoubenci společné příjmení, automaticky se toto příjmení stává i příjmením jejich dětí a to jak plánovaných, tak již narozených před sňatkem. V případě, že nezvolí společné příjmení, ale každý ze snoubenců si ponechá vlastní, musí v okamžiku uzavírání manželství souhlasně prohlásit, které z obou příjmení budou užívat jejich děti.

Snoubenci mají několik možností, jakou formu příjmení zvolit. Nejčastější je volba příjmení muže. Zvolit mohou samozřejmě i příjmení ženy, které následně budou užívat společně. Další možností je ponechání si vlastního příjmení obou snoubenců, nebo užívat společné příjmení a k němu na druhém místě i své rodné příjmení.

Občanský sňatek
Snoubenci vyplní před uzavřením manželství předepsaný tiskopis a předloží jej matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno

Potřebné doklady:

a) rodný list
b) doklad o státním občanství,
c) výpis z evidence obyvatel o místě trvalého pobytu,
d) výpis z evidence obyvatel o osobním stavu,
e) pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela.
Dokumenty b) až e) nejsou nutné, pokud je možné je uvedené skutečnosti prokázat občanským průkazem, nebo v případě, že je matriční úřad ověří z informačního systému evidence obyvatel.
- nezletilá osoba starší 16 let, musí doložit rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství. To platí i pro osoby s omezenou způsobilostí k právním úkonům .


Církevní sňatek
Církevní obřad je považován za „vážnější“ formu uzavření manželství a je chápan jako slib před Bohem, který se uzavírá jen jedinkrát za život. Toto pravidlo by nemělo být porušováno. U civilního sňatku je tato skutečnost poněkud odlišná a každý má právo za svůj život uzavřít více než jedno manželství.
Je-li jeden ze snoubenců bez vyznání a není pokřtěný, lze i přesto obřad uskutečnit a to za zvláštních podmínek, které vám jistě rád objasní váš farář.

- Snoubenci musí předložit oddávajícímu dokument vydaný příslušným matričním úřadem, který není starší než 3 měsíce, stvrzujícím, že splnili všechny zákonem dané podmínky pro uzavření manželství.
- Manželství může být uzavřeno v místě určeném předpisy církve pro náboženské úkony (kaple, kostel…)
- Církev, před kterou došlo k uzavření manželství, je povinna do tří pracovních dnů předat na příslušný matriční úřad protokol o uzavření manželství.


Čím se liší církevní sňatek?
Odlišnost církevního sňatku od civilního je především v jeho delší přípravě. Církevní sňatek nemůžete uzavřít ze dne na den. Je potřeba zkontaktovat faráře na faře, kde chcete sňatek uzavřít a domluvit se s ním na všech náležitostech. Setkáte se s ním do obřadu několikrát. Farář musí posoudit, zdali váš sňatek podle předpisů církve může vůbec uzavřít. Na vašich setkáních budete hovořit, krom praktických informací spojených s obřadem, o víře, vašem vztahu jeden k druhému, o Bohu, Písmu svatém a podobně. Samozřejmostí bude promlouvání o svátosti manželství, výchově dětí a všem, co se změní uzavřením vašeho sňatku.

Správní poplatky
- 1000 Kč, pokud chcete uzavřít manželství mimo stanovené termíny matričního úřadu, nebo mimo úředně určenou dobu
- 2000 Kč, má-li pouze jeden ze snoubenců trvalý pobyt na území ČR
- 3000 Kč, nemá-li ani jeden ze snoubenců trvalý pobyt na území ČR
V případě pronájmu zvláštních místností, objektů či budov za účelem uzavřením manželství se hradí tento pronájem zvlášť.

Situace, za kterých manželství nevznikne
- nejsou-li splněny zákonem stanovené podmínky k jeho uzavření
- je-li některý ze snoubenců donucen ke sňatku násilím
- nepředloží-li snoubenci osvědčení od příslušného matričního úřadu církvi
- je-li některý z partnerů mladší 16 let
- je-li některý z partnerů nezletilý, starší 16 let a nebyla mu udělena udělená výjimka soudem
- uzavřou-li snoubenci sňatek před jiným orgánem, než který má pravomoci manželství uzavřít
- nepředloží-li snoubenci příslušné dokumenty, které jsou nutné k uzavření manželství (doklad totožnosti, doklad o rozvodu či úmrtí partnera, dotazník, rodný list)

Sňatek s cizincem

Pro takovou to svatbu je důležité, abyste si všechny náležitosti zajistili předem, protože ověřování a průběh trvá déle než u klasických svateb. Samozřejmě i svatba s cizincem může být jak civilní, tak církevní.
Pokud cizinec mluví špatně jazykem země, ve které má obřad proběhnout, je nutná u obřadu přítomnost tlumočníka. Bez tlumočící osoby nemůže takovéto manželství nabýt platnosti. Tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců. Veškeré dokumenty musí být úředně přeloženy do českého jazyka.

Doklady, které cizinec potřebuje k uzavření sňatku v ČR (v českém jazyce)
a) rodný list
b) doklad o státním občanství,
c) doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství,
d) potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno,
e) pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela.
f) doklad, kterým je možné prokázat totožnost.


Kdy mám nárok na volno v zaměstnání z důvodu svatby?
Ze zákona máte nárok na 2 dny pracovního volna s náhradou mzdy, z toho jeden den je den obřadu. Pokud máte svatbu v sobotu, neděli, nebo státní svátek, bohužel nemůžete volno přenést na pracovní den v týdnu a jeden den volna vám tak propadá.
10.04.2008 14:39:43
Karin
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one